• 000000000
    1111111111111
  • -01
    +01


ماژول Remote AIO


ورودی:
هشت عدد ورودی دیجیتال

چهار عدد ورودی آنالوگ:

  • ±10V
  • ±50mV
  • 4-20mA
  • ±20mA

خروجی:
چهار عدد خروجی دیجیتال رله ای

ورودی RS485 و کنترل با شبکه  modbus

theme