• 000000000
    1111111111111
  • -01
    +01


ماژول مبدل شبکه به مدباس و ASCII


ماژول مبدل شبکه به RS485 در دو مد ASCII  و Modbus

دارای مبدل داخلی شبکه(Ethernet) به Modbus

theme